• Pozyskiwanie

  Pozyskiwanie pracowników i specjalistów

  z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu

 • Agencja

  Współpraca z zagraniczną agencją pracy

  jak leasingować

  wykwalifikowanych specjalistów ?

 • Opłacalność

  Formy zatrudniania i opodatkowanie

  typy zezwoleń o pracę

 • Delegowanie

  Delegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce

 • Zarząd

  Zatrudnianie cudzoziemców do zarządu polskich spółek kapitałowych

Pozyskiwanie pracowników i specjalistów ze Wschodu do pracy w Polsce i UE ( Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan. ) → analiza opłacalności

  → Pracodawcy za największą przeszkodę uznają przepisy i formalnosći, według których cudzoziemiec spaoza UE może być zatrudniony w Polsce. Dotyczy to zarówno pracy sezonowej jak i pracy uzyskanej za pomocą oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Równocześnie część firm ułatwia swoim pracowników pozostanie w Polsce na dłuższy czas. Po trzech miesiącach pracy, tj. po skutecznym wdrożeniu, rozpoczynają procedurę zmierzająca do wydania kart pobytu, dzięki czemu zatrudnieni mogą pozostawać w Polsce przez lata.

9.30 -początek /26.11.2018/


Część I:

1. Pozyskiwanie pracowników ze Wschodu do pracy w Polsce i UE - Ukraińcy, Białorusini, Kazachowie -


 1. Gdzie szukać specjalistów ze Wschodu ?
 2. Zasady współpracy z agencjami pośrednictwa pracy na Wschodzie.
 3. Zapytanie ofertowe - zgłoszenie zamiaru zatrudnienia
 4. Procedury i weryfikowanie umiejętności/doświadczenia kandydatów.

Leasing pracowniczy z agencjami pośrednictwa pracy w Polsce i na Wschodzie

→Leasing i outsourcing Pracowniczy - OPŁACALNOŚĆ


 1. Leasing pracowniczy w podatkach i ubezpieczeniach
 2. leasingu pracowniczy poprzez agencję pracy
 3. pracownik tymczasowy - agencja pracy tymczasowej - pracodawca użytkownik.

Uwaga ! W przypadku pracy tymczasowej pracodawca użytkownik nie ma obowiązków kadrowych zwią­zanych z zatrudnieniem danego pracownika, nie musi prowadzić dokumentacji personalnej czy kie­rować takiego pracownika na badania lekarskie. Zasady zatrudnienia pracownika określa poro­zumienie zawarte przez pracodawcę użytkowni­ka z agencją. Przepisy ustawy o pracownikach tymczasowych wskazują minimalne wymagania w tym zakresie. Pracodawca użytkownik może też przyjąć na siebie więcej obowiązków wobec pracownika tymczasowego, m.in. w zakresie bhp.

2. Formy zatrudnienia cudzoziemców przez polskiego przedsiębiorcę oraz ich konsekwencje prawno - podatkowe


 1. Zatrudnie pracowników tymczasowych (pracowników sezonowych)
 2. Zatrudnienie pracowników na stałe

3. Kryteria i założenia zatrudnienia cudzoziemca

 1. Zatrudnienie cudzoziemca bezpośrednio przez przedsiębiorcę w celu wykonania pracy w Polsce
 2. Zatrudnienie cudzoziemca bezpośrednio przez przedsiębiorcę w celu wykonania pracy zagranicą
 3. Zatrudnienie cudzoziemca przez przedstawicielstwo lub oddział zagraniczny (Rosja , Białoruś, Ukraina)

4. Aspekty praktyczne współpracy z zagraniczną agencją pracy


→Współpraca z agencją pracy na wschodzie 1. Formy prawne wspólpracy z zagranicznymi agencjami pracy
 2. Finansowe warunki wspólpracy z zagranicznymi agencjami pracy
 3. Korzyści od wspólpracy z zagranicznymi agencjami pracy

Część II.


Opodatkowanie wynagrodzenia cudzoziemca za pracę oraz obowiązki uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne (Rosja/Białoruś/Ukraina)

 1. Miejsce powstania obowiązku podatkowego: siedziba pracodawcy, miejsce wykonania pracy czy miejsce zamieszkania cudzoziemca?
 2. Miejsce powstania obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne: siedziba pracodawcy, miejsce wykonania pracy czy miejsce zamieszkania cudzoziemca?
 3. Ryzyka i konsekwencje uznania wykonania pracy przez cudzoziemca za zakład w rozumieniu obcego prawa podatkowego

14.00-14.40 - lunch


Część III

Umowa o pracę z cudzoziemcem 1. Prawo właściwe dla stosunku pracy zawartego z cudzoziemcem, wykonującym pracę we Polsce i zagranicą
 2. Elementy istotne umowy o pracę na gruncie prawa białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego
 3. Ryzyka uznania umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę na gruncie prawa obcego

część IV.

Legaliizacja pracy i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1. Aspekty praktyczne uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce


 1. Zatrudnienie cudzoziemca – podstawowe pojęcia i zasady
  1. uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca (opłaty, rodzaje zezwoleń),
  2. praca cudzoziemca bez zezwolenia,
  3. rodzaje zezwoleń na pracę,
  4. procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę

 2. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zatrudnionych przez polskiego pracodawcę na okres nieprzekraczający roku
  1. prawo do pracy na podstawie systemu zezwoleń na pracę oraz w trybie składania oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi,
  2. ruch bezwizowy dla obywateli Gruzji i Ukrainy,
  3. wizy upoważniające do podjęcia pracy w Polsce

 3. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zatrudnionych przez polskiego pracodawcę na okres dłuższy niż rok
  1. prawo do pracy na podstawie systemu zezwoleń na pracę oraz pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy:
  2. procedura, czas i koszty uzyskiwania właściwych zezwoleń, pojęcia pojawiające się podczas procedury,
  3. niezbędna dokumentacja pracodawcy jak i pracownika,
  4. ryzyka i ograniczenia występujące w związku z procedurą,

→Delegowanie ze wschodu


2. Szczególne przypadki świadczenia pracy w Polsce a legalizacja pobytu i konsekwencje podatkowe


3. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej delegowanych do pracy w Polsce przez zagranicznego pracodawcę

 1. Wybór odpowiedniego sposobu legalizacji pracy oraz pobytu cudzoziemca oddelegowanego do pracy na terytorium Rzeczpospolitej
 2. procedura, czas i koszty uzyskiwania właściwych zezwoleń,
 3. niezbędna dokumentacja pracodawcy jak i pracownika, pojęcia pojawiające się podczas procedury,

→ Kontraktowanie członkowów zarządu


4. Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców powołanych do zarządów polskich spółek kapitałowych

 1. wybór odpowiedniego sposobu legalizacji pracy oraz pobytu cudzoziemca powołanego do zarządów polskich spółek kapitałowych, aspekty prawno – podatkowe,
 2. procedura, czas i koszty uzyskiwania właściwych zezwoleń, pojęcia pojawiające się podczas procedury,
 3. niezbędna dokumentacja pracodawcy jak i pracownika,
 4. ryzyka i ograniczenia występujące w związku z procedurą,

18.30 zakończeniePrelegent

Igor Szumski/Schumsky prawnik prawa białoruskiego, rosyjskiego, mgr. prawa polskeigo, doktorant UW WPIA Instytut prawa cywilnego, Prezes Zarządu Biura prawa Wschodniego Szumski &Co. sp. z o. o. Wcześniej Kancelaria CHAŁAS i WSP. specjalizacja: legalizacja pobytu obcokrajowców ze Wschodu w Polsce, świadczenie usług prawnych polskim podmiotom na gruncie prawa Wschodniego (handel zagraniczny, werefikacja umów pod kątem wymogów KUKE, rejestracja działalności na Wschodzie, windykacja i arbitraż na Wschodzie, handel w Unii Euroazjatyckiej). 10 lat doświadczenia uzyskanego w Rosji (Moskwa), Białoruś (Mińsk) i teraz w Polsce (Warszawa). Duże doświadczenie w zarządzaniu agencją pośrednictwa pracy na Wschodzie tym samym w pozyskiwaniu specjalistów z rynków Wschodnich do Polski i UE
Korzyści

 • Jak sprowadzać specjalistów ?
 • Jak współpracować z zagranicznymi agencjami pracy ?
 • leasing i outsourcing pracowników ze Wschodu
 • ANALIZA OPŁACALNOŚCI
 • Jak legalizować pobyt ?
 • Cudzoziemiec jako członek zarządu polskiej spółki • leasing i ousourcing

  Analiza Opłacalności pod kątem finansowym w relacji: Pracownik tymczasowy → agencja pracy tymczasowej → pracodawca &rarr użytkownik. W przypadku pracy tymczasowej pracodawca użytkownik nie ma obowiązków kadrowych zwią­zanych z zatrudnieniem danego pracownika,


  26.11.2018


  CENTRUM GIEŁDOWE GPW,
  Książęca 4, Warszawa  Udział w szkoleniu


  • 595 zł + 23% VAT - 1 osoba
  • 545 zł/os + 23% VAT - 2 osoby
  • 495 zł/os + 23% VAT - 3 osoby  PROGRAM i ZGŁOSZENIE

  program szkolenia

  Program pdf

  zgłoszenie

  Zgłoszenie.doc

  zgłoszenie

  Zgłoszenie online


  2 MLN obcokrajowców


  Szacuje się ,że 2018 r. w Polsce legalnie pracuje ok 1,5 mln cudzoziemców ze Wschodu. W przyszłym roku liczba ta sięgnie 2 mln. Jednak na Polskim rynku brakuje wykwalifikowanych specjalistów- dlatego ważną rzeczą jest pozyskanie umiejętności bezpośredniego sprowadzania specjalistów ze Wschodu na własną rękę lub przy pomocy podmiotów pośredniczących . W 2017 roku wydano ponad 250 tys zezwoleń na pobyt dla obcokrajowców w Polsce
  Rośnie też liczba ukraińskich studentów wybierających polskie uczelnie. Sporym powodzeniem cieszą się uniwersytety techniczne (Politechniki w Warszawie, Łodzi czy we Wrocławiu) i akademie medyczne (szczególnie wydziały lekarskie). Systematycznie rośnie tez liczba przyjezdnych z wyższym wykształceniem – coraz więcej, bo już ponad 30 proc. ogółu migrantów z Ukrainy to informatycy, inżynierowie lub lekarze, którzy dość szybko znajdują dobre warunki zatrudnienia w przedsiębiorstwach polskich lub działających w naszym kraju międzynarodowych korporacjach.
  Udział